Voda není dnes samozřejmostí, je to dar přírody. Kdysi to snad bylo naopak, ale v současné době, kdy jsme si mnohé pokazili nejenom chemií, špatnými projekty, jež se týkají přírody jako celku a zbytečným plýtváním vody, tak dnes bychom si měli skutečně považovat každou kapku vody.
Možná vás zajímá, komu u nás patří voda, kdo jsou jejich vlastníci a komu připadne zisk. Jak z veškerého provozování, tak z vodného a stočného.
Z dostupných zdrojů je známé, že téměř v současnosti veškerou naší vodu vlastní města a obce. To je sice chvályhodné, ale zisk z vodného a stočného se dělí. A PROČ se voda neustále zdražuje?
zisk z vody

Stručné vysvětlení i pochopení i pro laika:
· Vlastníciinfrastruktury vody,jsou česká města a obce (přibližně 90 %). Do této infrastruktury patří: veškerá kanalizace, vodovodní potrubí, čističky a úpravny vody. Vlastníci jsou odpovědniza zajištění zásobování vody všech našich obyvatel.
o Rozhodují o tomto majetku.
o Schvalují cenu vodného a stočného.
o Jsou zodpovědní zavýběr provozních společností.
· Provozní společnosti, které zajišťují celkový chod vodáren, kanalizace, vodovodní potrubí, různé opravy, tak to jsou ve velké většině velké zahraniční koncerny. Ve vedení těchto společností jsou i naši lidé, kteří ale pracují ve prospěch zahraničních společností. Jsou to velmi lukrativní pracovní místa.
blahodárný déšť
· Zisk z vodného a stočného vybírá provozovatel. Ten se rozdělí pravděpodobně tak, že větší část (?) získá vlastník, který následně každý rok určuje cenu vodného a stočného pro své obyvatele. Ta se většinou odvíjí podle toho, kolik se bude investovat například do modernizace nového potrubí nebo jeho rekonstrukce.
· Pokud je provozovatel zahraniční firma, tak svůj podíl zisku plyne do zahraničí.
To, že v Čechách a na Moravě jsou zásoby podzemní vody v červených číslech, o tom se už mluví a píše nějaký čas. Lidé, kteří využívají zdroj pitné podzemní vody, pravděpodobně budou muset počítat se zdražením. Jedná se přibližně o 50 % obyvatel. Cena vody pro bazény by v blízké době měla též razantně zdražit, protože už dnes je naplněný bazén skutečně velkým luxusem.
Odčerpávaná podzemní voda

K zadržování vody v krajině pomůžou nejenom remízky na polích, stromy vysázené jak kolem vodních toků a rybníků, ale i znovu vytvořené mokřiny.